• JUDO NA HVARU

  Napokon smo kupili kombi da možemo na natjecanja

  Osim brojnih sportova, poput nogometa, rukometa, boćanja, šaha, vodenih sportova…, svoje korijene na otoku Hvaru pušta i judo.

  A što se tog borilačkog spor­ta tiče sve je po dobru krenu­lo dolaskom Renata Šćulca na škoj prije nekoliko godi­na, judaša koji u svojoj vi­trini ima titule prvaka Hr­vatske u svim uzrastima, jednog od rijetkih osvajača medalje na seniorskom pr­venstvu bivše države. Na­ravno, s godinama je polo­žio sudački ispit, a počeo se baviti i trenerskim poslom, tako da sada svoje znanje i iskustvo uspješno prenosi na mlađe naraštaje.

  – Temeljni cilj je da, uz ra­zumijevanje tijela jedinica lokalne samouprave, uklju­čimo što više djece u ovaj sport i da ona kroz treninge postanu što bolji ljudi, kori­sni članovi zajednice, baš onako kako nam je to svo­jim životom sugerirao osni­vač juda Jigiro Kano (1860. – 1938. op.p.). Treba li reći da je ovaj borilački sport u me­đuvremenu u nekim zemlja­ma postao dijelom obrazo­vanja, postao je popularan diljem svijeta, ali ušao i u program Olimpijskih igara, kako u muškoj, tako i žen­skoj konkurenciji – kazao je Šćulac, te dodao:

   

  Uz pomoć splitskog Studen­ta prije tri godine osnovali smo dva kluba – Hvar i Jelsu u kojima redovito trenira po

  40-ak dje­ce, a sada smo na inicijativu roditelja u program uključili i vete­rane, među kojima je neko­liko policijskih djelatnika, tako da će neki od njih, na­dam se, izaći na Prvenstvo Hrvatske već u ožujku slije­deće godine.

  Znakovito je da s hvarskim judašima kontinuirano ra­di profesionalni trener Ivan Rebić, koji je baš nedavno pohodio i godišnji trenerski judo seminar u Poreču, što znači da je i on uz Šćulca vr­lo zaslužan da judaši na Oto­ku sunca idu tako krupnim koracima naprijed. U ovu sportsku priču su se s jako puno entuzijazma također uključili predsjednici k lu­bova Ilija Ćaleta (Hvar) i Toni Lučić (Jelsa), pa su svi zajedno kupili polovno kom­bi vozilo, a vjeruju da će ga uz pomoć donatora i rodite­lja otplatiti kroz narednu go­dinu dana.

   

  Zajednički treninzi Hvara i Jelse

  – Vrlo sam zadovoljan napretkom djece, a posebno onih koji su ovog ljeta odva­jali svoje slobodno vrijeme i marljivo trenirali na zajed­ničkim treninzi­ma u Hvaru i Jel­si. D rago m i je da su se uključili i veterani, jer je to vrlo važno za relaksa­ciju i njihovo zdravlje, a sve to ni izbliza ne bi bilo mogu­će bez kombi vozila. Nakon što je prošle godine naša Pa­ula Ladan stigla tik do prve državne medalje i dalje je za nas najvažnije Otvoreno pr­venstvo otoka Hvara u judu, koje je ove godine prvi put trebalo biti i međunarodno, ali nam gosti iz Italije naža­lost nisu stigli iz objektiv­nih razloga. Naši planovi su zaista golemi, a sada kada imamo svoje vozilo do No­ve g odine ćemo zasigurno putovati barem na dva natjecanja izvan Splitsko-dalma­tinske  župani­je, vje­rojatno u Dubrovnik i Zagreb – veli tre­ner Rebić.

  Na 3 . Ot vorenom prven­stvu otoka Hvara u školskoj sportskoj dvorani u Hvaru bilo je zaista živo, posjetite­lji nisu žalili svoje dlanove, navijalo se iz petnih žila. S obzirom da hvarski judaši njeguju prijateljske odno­se s JK Makarska 1968., JK Tempo iz Podstrane, JK Stu­dent, JK Split, JK Marjan iz Splita, JK Sinj te JK Jadran iz K aštela n a t atamiju s e ove godine natjecalo čak 120 mladih judoka i 21 veteran, od čega ih je osam s Otoka sunca.

  Svi oni zaslužuju priznanja kada se u jednoj maloj i rela­tivno izoliranoj otočnoj sre­dini mogu vinuti do tih visi­na, a za to bez imalo sumnje velike zasluge pripadaju na­šem poznatom i nadasve trofejnom splitskom Studentu.